بنر ویــژه

توصیه های مهم خرید
رمز موفقیت آگهی شما

من رمز عبور را فراموش کردم


لينك هاي مرتبط
 4 خط کامل ماشين آلات شستشوي سبزيجات برگي
 6 دستگاه پوست گير ميوه جات و سبزي ريشه اي

ويژه مرتبط

دايسر و اسلايسر سبزي ريشه
دايسر و اسلايسر سبزي ريشه اي دستگاه خرد کن نگيني (دايسر ) و اسلايسر سبزيجات ريشه اي ..

وان شستشوي سبزيجات ريشه اي
وان شستشوي سبزيجات ريشه اي و ميوه سبزيجات ريشه پس از پوست گيري وارد اين وان شده و ..
دستگاه دانه کن يا دانه گير
ماشين دانه گير يا دانه کن ذرت مناسب دان گيري از ذرت تازه با امکان تنظيم عمق برش با ..

دستگاه بسته بندي چاي کيسه
مناسب براي بسته‌بندي چاي کيسه‌اي و اشتغال زائي چاي مخصوص اين نوع بسته بندي بايد ..

دستگاه آبگير دستي
شرکت تامين ماشين آلات صنعتي پيام مفتخر است که اعلام نمايد پس از طراحي و ساخت 3 مدل ..

دستگاه پوست گير ميوه جات و
دستگاه پوست گير ميوه جات و سبزي ريشه اي مناسب پوستگيري انواع ميوه جات و سبزيجات ..

پیوند ها

آموزش ورد

فروش آنلاین کارت آیتونز و گوگل پلی

گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی

صادرات، واردات و ترخیص کالای گمرکی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

خط توليد زغال چيني-فشرده - غالبي – جکسون -...کبابي تيوا ماشين اريا دستکاه ذغال 0

تيوا ماشين سازندهدستکاه خط توليدذغال-زغال فشرده-چيني-جکسون و کوره صنعتي زغال 09147557802
خط توليد زغال چيني-فشرده - غالبي – جکسون -...کبابيتيوا ماشين اريا دستکاهذغال
اولين سازنده دستگاه زغال و کوره صنعتي در ايران
کوره صنعتي: به شرط تحويل ذغال ليمو را به شما خواهيم داد و نحوه پخت را اموزش خواهيم داد. کوره صنعتي با برق تک فاز کار مي کند.سيستم ديجيتال اين دستگاه اين امکان را مي دهد که دستگاه اتومات فرايند را انجام دهد .ونيازي به خطا هاي انساني و به کارگر را نخواهيد داشت.
...........................
.........................
دستگاه حذف دود کارخانجاتو اجراي سيستم فيلترينگ
........................
…………………….
مواداوليهجهتتوليدزغالقالبشاملخاکارهوخاکزغالميباشد. کهطيفراينديخاکارهازدستگاهههاييکهخطتوليدراشاملميشودتبديلبهزغالميشودايندستگاههاعبارتنداز: الک- خشککن –خردکنندهواکسترودودرنهايتکوره
کورهصنعتيباقابليتانجامفرايندذغالازچوبکبريتتاچوبليمو

1. تبديلضايعاتکشاورزيوخاکارهوخاکذغالبهذغالصنعتيباکيفيتبالا

شماخاکارهراکيلويي 140 تومانميخريدوتبديلبهذغالصنعتيميکنيد

ترکيبمواد 80 درصدخاکاره

10 درصدپوستگردوياپوستباداميافندق ......اختياري

10درصدخاکهزغال

بهعلتطبيعيبودنترکيبموادذغالبدونبوبدونسردردميباشد

سازگاربامحيطزيستوعدمالودگي.

مراحلتوليدزغالصنعتي
توضيح: مزيتزغالقالبيابهاصطلاحزغالصنعتيدراينميباشدکهمواداوليهجهتتوليدايننوعزغالخاکارهياريزدانههايچوبميباشدکههمهجابهوفوريافتميشودوبااستفادهازدستگاههايموجودفشردهشدهوبهحالتچوبصنعتيدرميايدوچونداخلدستگاهخاکارهبهصورتلايهايرويهمپرسوتزيقميشودقدرتماندگاريوارزشسوختيانچندبرابرزغالمعموليميشودوازنظرمحيطزيستيسازگارباانبودهوريزدانههايچوبازداخلشهروکارگاهاجمعاوريشدهودرنتيجهمواداوليهارزانومجانيدردستداريمکهميتوانيمانرابهيکمحصولسوداورباتضمينبالاتبديلکنيم. اينکاربهنوعيباعثجلوگيريازبريدهشدندرختانجنگلجهتتوليدزغالميشود.
جهتخريددستگاهدستگاهزغالقالبتماسبگيريد .
خطتوليددستگاهزغالقالب-مزيتزغالقالب- زغالصنعتي-خريددستگاهزغالقالب-توليدزغالصنعتي-مراحلتوليدزغالصنعتي-تيواماشينآريا - سازندهخطتوليدزغال-دستگاهزغالزن-قيمتدستگاهزغالزن-فروشدستگاهزغالزن-
خطتوليددستگاهزغالقالب (بريکت)
دستگاهذغال 09147557802

شرکتتيواماشيناريا

Tivamachen

1-سرند(الک)

2-خوردکن(مخصوصخوردکردنپوستگردوو...)

3-خشککن(شاملمکنده،مشعل،سيکلن،20مترلولهکشي)

4-اکسترودر(دستگاهبريکتکننده)

5-کورهصنعتي ..اينکورهميتواندازچوبکبريتتاچوبليموراتبديلبهذغالکند.
کوره صنعتي هوشمند بوده و برنامه نويسي ان در محيط (اي وي ار صورت کرفته)
کورهبدوندودميباشد.

سوختکورهسهگانهسوزاست

1_گاز.....2_گازوييل3_استفادهازسرکهچوببهعنوانسوخت

دوستمحيطزيستبدونالايندگي

ابعادوظرفيتکورهبنابهدرخواستمشتريساختهميگردد


(کورهصنعتييککورهفلزياستکه 2 تنچوبيابريکتدرخودجايميدهدوباحرارتغيرمستقيمتبديلبهزغالميکند )
توضيح: امروزهبرايتوليدزغالفشردهابتداخاکارهرافشرده(بريکت) ميکنندودردرکورهميسوزانندوليچونهمهازکورههايسنتياستفادهميکنندايننوعزغالهادارايترکهايزيادهستند.ماکورههايصنعتيمخصوصبرکتراطراحيکرديمکهکيفيت(بدونترک) وراندمانايننوعزغالرابالابردهاست
کورههايصنعتيزغالبهکورههاييگفتهميشودکهباحرارتغيرمستقيمچوبراتبديلبهزغالميکنند .دراينروشچوبدريکمحيطبستهقرارميگيردودمايانمحيطبدونوروداتشبالابردهميشودواينموجببوجودامدنزغالباکيفيتبالاميشود
خريدوفروشذغالوقراردادنبازاردراختيارمشتري
اموزشنحوهيشروعکار
ايندستگاهدارايماردونباطولعمربالاميباشد

اکسترودر(اصليتريندستگاهخطتوليد) قابليتتوليد 300 الي 350 کيلوبريکت (خاکارهيفشردهشده) درساعترادارد. اينخطتوليدباضايعاتچوبوزغال (خاکارّهوخاکزغال) کارميکندوچونمواداوليهايندستگاهتقريبامجانيومحصولبدستآمدهبسيارگرانترازمواداوليهآنميباشدبنابراينميتوانسودزياديازاينکاربدستآورد.

درسيستمماهيچگونهچسبوموادشيميايياستفادهنميشودودراثرپختکاملدرکوره،زغالتوليديماهيچگونهدود،بو،گازو... نخواهدداشت.

خطتوليدنيازبهبرق ۳ فازحدودا ۵۰ آمپريوگاز(ياگازوئيل) دارد.

کورهصنعتينيازبهبرقتکفازدارد

برايکسباطلاعاتبيشتروخريدميتوانيدازطريقتلفنوايميلزيربامادرارتباطباشيد:
bahnam2013@gmail.com
tivamachen@gmail.com
کورهصنعتي
کورهزغال
کورهزغالساز
زغال
ذغال
دستگاهتوليدزغال
خطتوليدزغالغالبي
خطتوليدزغالچيني
مهندس بهنام مددي
09195851369
09147557802مشــخــصــات آگــهــی

نــام : مهندس مددی
ایمــیل :
تلفن : 09147557802
موقعیت : اردبیل
آدرس : اردبیل
قیمت : 09147557802
ثبت آگهی :  شنبه 14 شهریور 1394
انقضای آگهی :  یکشنبه 19 مرداد 1399
بروز رساني :  سه شنبه 11 آبان 1395
بازدید :


ارسـال پیغـام برای آگهی دهنده
تماس بـا: مهندس مددی
در مـورد: خط توليد زغال چيني-فشرده - غالبي – جکسون -...کبابي تيوا ماشين اريا دستکاه ذغال 0
نـام شـما:
 ایمیل شـما:
مــتــن:
ارسال به موبایل
ارسال به ایمیل
ارسال به صندوق پیامها
ارسال به یاهو مسنجر
کد امنیتی :

تماس با آگهی دهنده : در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده مرتبط تماس بگيريد.آدرس ايميل و معمولا تلفن آگهي دهنده در ذيل آگهي موجود است، كه مي‌تواند پل ارتباطي شما با آگهي مورد نظرتان باشد. همچنین از طریق فرم ارسال پیغام در زیر عکس آگهی میتوانید پیغام خود را برای آگهی دهنده ارسال کنید. همانطور كه شما براي خريد يك خانه يا اتومبيل كه در روزنامه آگهي شده است، با دفتر روزنامه تماس نمي‌گيريد، ما نيز از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها و يا سوالات حرفه و تخصص مربوطه معذوريم.پس لطفا با مدیریت سایت تماس نگیرید.


اعتبار آگهی دهنده : بر طبق قوانین سایت درج هر گونه آگهي در سايت به معناي به رسميت شناختن فعاليت ، خدمات وضمانت و هر موضوع ديگر درج شده در آگهي از طرف سايت ما نمي باشد. بنابراين قبل از انجام هرگونه معامله، اقدام مالي، ارسال وجه و موارد مشابه، در كسب اطمينان و اعتماد از آگهي دهنده دقت لازم را مبذول داريد.سایت ما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نمی پذیرد.گزارش تخلف و حذف آگهی : در صورتی که آگهی شما تاریخ گذشته باشد یا اطلاعات تماس آگهی برای شما مزاحمتی ایجاد کرده باشد و تمایل به حذف آگهی داشتید میتوانید ابتدا از طریق منوی کاربر وارد سایت شده و در بخش کاربری آگهی را حذف کنید و یا بر روی کلید گزارش تخلف و حذف آگهی در زیر شرح آگهی کلیک کنید و در صفحه مربوطه شماره آگهی و درخواست خود را ارسال کنید ما بلافاصله پس از بررسی در صورتی که این آگهی مربوط به شما باشد آن را حذف خواهیم کرد.


تازه های این بخش
1397.04.26اصفهانفر شيريني پزي خانگي 09133270677
براي خريد دستگاه فر شيريني پزي خانگي در مدل هاي متنوع تنها کافيست با ما در گروه توليدي صنعتي کهن فر کاوه در تماس باشيد. ما در گروه توليدي ...
1397.04.26اصفهانفر شيريني پزي صنعتي 09133270677
سات انواع فر شيريني پزي از جمله فر شيريني پزي صنعتي از تخصص هاي ما در گروه توليدي صنعتي کهن فر کاوه مي باشد. از نمونه دستگاه هاي فر شيريني ...
1397.04.26اصفهانفر شيريني گروه کهن فر کاوه 09133270677
دستگاه فر شيريني و فر قنادي ما در گروه توليدي صنعتي کهن فر کاوه در مدل kf660 به بازار ارائه مي گردد. اين دستگاه فر شيريني داراي 16 ديس مي باشد ...
1397.04.26اصفهانفر قنادي و فر شيريني پزي 09133270677
براي خريد فر قنادي و انواع دستگاه فر شيريني پزي صنعتي و خانگي تنها کافيست با ما در گروه توليدي صنعتي کهن فر کاوه در تماس باشيد. جنس منبع ...
1397.04.26اصفهانفر پخت نان هاي حجيم و نيمه حجيم 09133270677
فر پخت نان هاي حجيم و نيمه حجيم از ديگر خدمات ما در گروه توليدي صنعتي کهن فر کاوه و از موراد کاربرد دستگاه هاي فر گردان توليدي ما مي باشد. ...
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     آخرکلیه حقوق معنوی و حقوقی سایت متعلق به "بازارها " می باشد
Powered by IranWebShop Advertising-[10.5] Persian   |  Copyright ©2018, www.IranWebShop.com Enterprises Ltd.